Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksen uniohjausasikkailta kerätään kokemuksia opinnäytetyötä varten ja uniohjauksen kehittämiseksi. Kyselyyn voi vastata uniohjaukseen osallistuneet perheet.

Kyselyllä kerätään tietoa onko jäsenyhdistysten tarjoama uniohjaus riittävä keino tukea lapsiperheitä unipulmissa ja voidaanko sen avulla vahvistaa koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vastaa kyselyyn

Opinnäytetyön aineisto kerätään Microsoft Forms -lomakehaastattelulla, vastaaminen tapahtuu nimettömästi eikä lomakkeessa kysytä henkilötietoja. Vastaukset ovat ainoastaan tutkimusta tekevänän opiskelijan käytettävissä ja opinnäytetyössä ne julkaistaan niin, ettei niistä pysty tunnistamaan yksittäistä vastaajaa. Opinnäytetyöni lopulliset tulokset ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää Ensi- ja turvakotienliiton jäsenyhdistysten uniohjaustoiminnan kehittämisessä, suunnittelussa sekä toiminnan arvioinnissa.

Vastausaika on 9.1.-31.1.2023.

Lisätietoja

Paula Laakkonen
Baby Blues- ja uniohjaaja, Kuopion ensikotiyhdistys ry
Kätilö/Sairaanhoitaja

opiskelija YAMK, Terveyden edistäminen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu paula.laakkonen@student.jamk.fi
050 542 1548