Lapsi- ja perhejärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet

Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät, että hallitus:

  1. Toteuttaa parlamentaarisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan, pitkäjänteisen lapsistrategian sekä varmistaa strategian toimeenpanon.
  2.  Parantaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista toteuttamalla perhevapaauudistuksen, jossa lisätään joustoja, pidennetään ansiosidonnaista vanhempainvapaata ensisijaisesti isän osuutta kasvattamalla eikä heikennetä perheiden tilannetta.
  3. Jatkaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista lapsi- ja perhelähtöisiksi sekä sivistystoimen ja soten hallintorajat ylittäviksi. Vaativaa ja monialaista apua tarvitsevien lasten ja perheiden apu varmistetaan kehittämällä osaamis- ja tukikeskuksia.
  4. Asettaa lapsiperheköyhyyden vähentämisen keskeiseksi tavoitteekseen, ja siihen tähtäävinä toimenpiteinä käynnistää perusturvan kokonaisuudistuksen, toteuttaa lapsilisän korotuksen, parantaa yksinhuoltajien asemaa ja turvaa kohtuuhintaisen asumisen lapsiperheille.
  5. Palauttaa subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen sekä lapsiryhmän aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun vähintään leikkausta edeltäneelle tasolle.
  6. Ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin maksuttoman toisen asteen toteuttamiseksi ja laatii sen pohjaksi perusteellisen selvityksen.
  7. Varmistaa hallitusneuvotteluissa edellä mainittuihin toimenpiteisiin tarvittavat resurssit.