20.10.2020–28.4.2021 9:00-15:30 Ensi- ja turvakotien liitto / etäyhteys TEAMS, Asemamiehenkatu 4 A, 00750 Helsinki

Eroauttamisen ABC koulutus tarjoaa perustiedot ja ymmärryksen vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen erotilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös vauvojen, lasten ja nuorten asemaa vanhempien erotilanteessa ja eron jälkeen. Osallistuminen lisää ymmärrystä vanhempien välisen yhteistyön tavoista sekä yhteistyövanhemmuuden tukemisen merkityksestä niin vanhemman kuin lapsen näkökulmista käsin katsottuna.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eroa pohtivien ja eronneiden vanhempien kanssa.

Koulutus toteutetaan prosessimuoisesti, jossa vaihtelevat lähiopetupäivät, oppimistehtävien tekeminen ja työssä oppiminen.  Lukupiiri täydentää koulutuksen aihealueisiin liittyvää oppimista sekä osallistujien välistä ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Kehittämistehtävä suuntautuu eroperheiden auttamisen kehittämiseen omassa orgnisaatiossa.

Koulutukseen osallistumisen hyödyt:

  • syventää eroauttamisen osaamista
  • lisää ymmärrystä yhteistyövanhemmuudesta ja sen tukemisesta
  • antaa oivalluksia vertaistukemisen mahdollisuuksista ammattiavun rinnalla

Lisäksi koulutus

  • antaa pätevyyden ohjata Ero lapsiperheessä -tilaisuuksia ja toteuttaa Erovertaiskahvila toimintaa, niille osallistujille, jotka osallistuvat myös perehdytyspäivään 19.10.2020.

Koulutuksen hinta: 170€  (sisältää Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan, Vanhemman oppaan sekä koulutuksessa jaettavan materiaalin ja osallistumisen Erofoorumiin 2021)

Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

läsnäolo lähiopetuspäivissä klo 9.00-15.30. tarvittaessa osallistuminen lähiopetuspäivään toteutetaan etäyhteydellä (TEAMS)

osallistuminen ohjauskeskusteluihin ( 3 x  1  1/2 t) toteutetaan etäyhteydellä (TEAMS)

oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti (3 kpl)

osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (2-3 x  1  1/2t) sekä  kirjallisuuden lukeminen (4-5 kirjaa koulutusprosessin aikana) toteutetaan etäyhteydellä TEAMS

työssä oppimisen jakson toteutus joko

a) Ero lapsiperheessä -tilaisuuksien tai Erovertaiskahvila toiminnan toteuttaminen omalla paikkakunnalla

tai

b) oman kehittämistehtävän toteuttaminen omassa työyhteisössä koulutuksen aikana

Koulutuksen toteutus ja aikataulu

19.10.2020 klo 9.30-15.30 Ero lapsiperheessä -tilaisuuden ja Erovertaiskahvila toiminnan perehdytyspäivä (työntekijöille, jota haluavat pätevöityä näiden toimintojen ohjaajiksi)

1.lähiopetuspäivä 20.10.2020 klo 9.00-15.30

Koulutukseen orientoituminen

Eroamisen kulttuuri ja sen heijastukset aikuisen ja lapsen hyvinvointiin

Vapaaehtoisuus ja vertaistuki osana eroauttamista

Erilaiset eropalvelut vanhempien ja lasten tukena

Kehittämistehtävien esittely

2. lähiopetuspäivä 24.11.2020 klo 9.00-15.30

Lapsen asema ja oikeudet erossa ja eron jälkeen

Yhteistyövanhemmuus ja vanhempien välisen yhteistyön merkitys eron jälkeen

Vapaaehtoistoiminnan laatu – koulutus, ohjaus ja tuki

Oppimistehtävän 1.purku

3. lähiopetuspävä 19.1.2021  klo 9.00-15.30

Isänä eron jälkeen – miten tukea isien asemaan ja roolia eron jälkeen

Haasteelliset erot – päihdeongelma, lähisuhdeväkivalta ja mielenterveysongelmat eroamisen taustasyinä

Oppimistehtävän 2. purku

4. lähiopetuspäivä osallistuminen Erofoorumiin (huom! kello 8-17), Helsinki

Kehittämistehtävien esittelyä Erofoorumin ständillä

Sosiaalinen media ja vaikuttaminen osana eroauttamisen asiantuntijuutta -käytännön harjoittelua

5. lähiopetuspäivä 28.4.2021 klo 9.00-15.30

Minä eroauttamisen osaajana – arvot, asenteet ja oman elämänhistorian merkitys

Oppimistehtävän 3. purku

Kehittämistehtävien tulosten esittely

Koulutusprosessin päätös, palaute ja itsearviointi

Koulutus pitää sisällään itsenäistä työskentelyä lähiopetuspäivin lisäksi.

Koulutuksen osana ovat:

* oppimistehtävät, joiden avulla opiskelija syventyy koulutuksessa käsiteltäviin aihealueisiin. Oppimistehtäviä on 3 ja ne puretaan ja käsitellään lähiopetuspäivien yhteydessä.

*ryhmäohjauskeskustelut tukevat työssä oppimisen edistymistä ja reflektointia. Ohjauksellisia etäyhteydessä toteutettavia keskusteluita on yhteensä 3 koulutusprosessin aikana.

*lukupiiri, joka kokoontuu itsenäisesti pienryhmissä 2-3 kertaa koulutusprosessin aikan. Lukupiirissä opiskelijat keskustelevat tieto- ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta eroauttamisen aihealueista ja liittävät oppimansa osaksi kehittämistyötä ja työssä oppimista. Lukupiiristä koostetaan pienryhmässä yhteinen raportti.

*työssä oppiminen, jossa

a) Opiskelija toteuttaa omalla paikkakunnalla joko Ero lapsiperheessä -tilasuuksia tai Erovertaiskahvila toimintaa

tai

b) Opiskelija suorittaa kehittämistehtävän omaan työyhteisössä

Työssä oppimisen tulee sisältää asiakastyötä eroa pohtivien tai eronneiden vanhempien kanssa tai erovanhempien kokemusasintuntijuuden hyödyntämistä kehittämistyön tukena. Kehittämistehtävän tulee suuntautua eroauttamisen monipuolistamiseen, edistämiseen tai tarkasteluun omassa työorganisaatiossa / omalla paikkakunnalla.

Osallistujat kokivat koulutuksen antaneen parempia valmiuksia toimia eroauttamisen työtehtävissä sekä työskennellä eronneiden ja eroa pohtivien vanhempien kanssa. Koulutus rohkaisi erovanhempien kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen osana kehittämistehtävää. Lähiopetus antoi osallistuneille palautteen mukaan lisäymmärrystä ja oivalluksia vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen merkityksestä osana eroperheiden auttamista. Erityisesti lähiopetuspäivät oli koettu antoisina sekä keskustelut eri organisaatioiden työntekijöiden kesken.

Koulutuspalaute:

Tulen käyttämään oppimiani asioita omassa työssäni vastasi 100% osallistujista.

Koulutus oli uusia ajatuksia herättävä vastasi  100% osallistujista.

Välitän tietoa koulutuksen sisällöstä ja oppimistani asioista muille työntekijöille työyhteisössäni vastasi 100% osallistujista.

  • Suosittelen, varsinkin uusille työntekijöille.
  • Suosittelisin! Kattava ja asiantuntija kokonaisuus, jonka opiskeltuaan tietää eroauttamiseen liittyvät perusasiat ja enemmänkin.
  • Suosittelisin! Antaa uutta tietoa ja näkökulmia kiitettävästi.
  • Voin suositella. Koulutus sopii erityisesti eroauttamistyön alkuvaiheessa oleville tai selkeän kehittämistehtävän tarpeen tekeville työntekijöille. Tuki on aivan mahtavaa! Esimiehen vahva tuki ehdottoman tärkeää ja työajan käytön opppimistehtävissä ja koulutuksessa tehtävä alussa selväksi.
  • Erityisen hyvä koulutus eroauttamistyön alkutaipaleella

Kehittämistehtävin koultuksen aikana toteutettiin mm. eroauttamisen perehdytys- ja työmenetelmä kansio omaan työyhteisöön, opas eroauttamisen yksilö- ja parityöskentelyn tueksi, pilotti vanhempien erovertaisryhmästä, suunnitelma vanhempien ryhmän toteuttamisesta yhteistyössä neuvolan kanssa

       

Eroauttamisen osaaja – pohdintoja Eroauttamisen abc -koulutukseen osallistumisesta

Olen tyytyväinen siihen, että päätin aloittaa tämän koulutuksen. Syksyllä ilmoittautuessani koulutukseen olin vasta aloittanut työt eroauttamisen parissa. Vaikka keskustelutyö ja ihmisten auttaminen oli tuttua, koin että jotakin konkreettisempaa tarvitaan, jotta voin parhaalla mahdollisella tavalla auttaa ja tukea asiakkaitani. Uskon, että tämä koulutus on auttanut minua siinä, miten paljon olen sisäistänyt ja oppinut asioita tämän koulutuksen ulkopuolellakin, sillä olen myös havainnoinut kaikkea normaalia tarkemmin.

Mikä eroperheiden kanssa työskentelyssä motivoi ja palkitsee?

Itseäni motivoi vanhempien ja lasten eroauttamisessa se, että voin helpottaa aikuisen oloa yhden elämän suurimman kriisin äärellä. Myös se tieto motivoi, että auttamalla vanhempia autan myös lapsia ja voin osaltani vaikuttaa siihen, etteivät esimerkiksi huonot käyttäytymismallit ihmissuhteissa tai erotilanteissa siirtyisi lapsille.

Lasten kanssa nautin siitä, kun he hoksaavat etteivät olekaan ainoita, joilla on vanhempien eroon liittyviä hankalia tunteita. Myös se, kun voittaa lapsen luottamuksen ja hän alkaa kertoa asioita, joita ei ole ehkä koskaan sanonut kenellekään, on palkitsevaa. Yhteenvetona siis se, että voin lievittää ihmisen kärsimystä ja auttaa löytämään keinoja, joiden avulla hyvinvoinnin ylläpitäminen on jatkossa helpompaa, on palkitsevaa.

Eroauttamisessa motivoi ihmismieli ja sen kanssa työskentely: millaisia ongelmia vanhemmuuteen tai parisuhteeseen liittyy, miten niitä on pyritty selvittämään tai ratkomaan. Erilaisten kokemusten ja näkökulmien kuuleminen on mielenkiintoista ja palkitsevaa on se, jos pystyy avartamaan asiakkaan käsitystä tilanteestaan niin, että tämä näkee muitakin näkökulmia kuin vain omansa.

Omat ajattelu- ja toimintatavat muuttuivat

Koulutuksen myötä sain lisätietoa erosta prosessina mikä vahvisti itseluottamustani tämän asian parissa työskennellessä. Lisääntyneen tiedon ja itseluottamuksen myötä taas pystyy auttamaan asiakkaita joustavammin ja paremmin, joten kyllä, toimintatavoissani on tapahtunut muutoksia sen suhteen.

Aloittaessani koulutuksen pohdin paljon sitä, miten työskennellä haastavien pariskuntien ja esimerkiksi päihde- tai mielenterveystaustaa omaavien vanhempien kanssa. Oli antoisaa keskustella näistä aiheesta kokeneempien eroauttajien kanssa ja sitä myötä saada lisää työkaluja siihen, millaisissa tilanteissa yhteistyövanhemmuutta kannattaa tukea ja milloin esimerkiksi toinen vanhempi on sen verran uhka lapselle, ettei ainakaan muihin kuin valvottuihin tapaamisiin voi perhettä kannustaa. Koen saaneeni koulutuksesta työkaluja erityisesti vanhempien kanssa työskentelyyn.

Eroauttamisen merkitys

Koulutuksen ja työkokemuksen kartuttua aloin yhä paremmin ymmärtää sen, miten tärkeä osa-alue eroauttaminen ja miten paljon enemmän siihen pitäisi panostaa. Koska tilastollisesti ero koskettaa suurta osaa ihmisistä, tulisi siihen mielestäni kiinnittää enemmän huomiota ja toivon, että ihmiset löytävät jatkuvasti enemmän ja enemmän eroauttamisen palvelujen piiriin silloin, kun tarve on. Olen koulutuksen myötä miettinyt myös paljon ylisukupolvistumista ja sitä, miten tärkeää olisi tukea vanhempia toimimaan siten, ettei lapsille jäisi erosta koko loppuelämäksi kannettavaa taakkaa.

Kirjoittaja: Milja, eroauttamisen abc-vuosikurssi 2019-2021

Lisätiedot koulutuksesta ja koulutukseen hakeutumisesta:

Asiantuntija Päivi Hietanen 0504385290, paivi.hietanen@etkl.fi

Koulutuksen haetaan 25.9.2020 mennessä. Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan valinnoista 30.9.2020. Koulutuspaikan vahvistaminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 170€  19.10.2020 mennessä. Koulutusryhmän koko on 12 henkilöä.

HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT. Seuraava koulutushaku on avoinna vuonna 2021.