24.–24.9.2020 08:30-16:00 Webinaari

Sivu päivitetty 17.8.2020

Johtuen Covid-19 tilanteesta sekä hallituksen etätyösuosituksesta, on Erofoorumi 2020 siirtynyt toteutuvaksi kokonaisuudessaan verkkoyhteydellä. 

Hyvä ero tarkoittaa lapselle suhteen muodostumista sekä mahdollistumista vanhempiinsa erosta huolimatta. Hyvä ero tarkoittaa lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi sekä turvallisuuden kokemusta. Lapselle on merkityksellistä, että omat vanhemmat kertovat erosta sekä eron myötä mukanaan tulevista muutoksista. Miten työntekijä voi auttaa vanhempia eron käsittelyssä lasten kanssa ja mikä merkitys sillä on lapselle itselleen.

Erofoorumin 2020 keskeisinä teemoina ovat ero vauvaperheen arjessa sekä erosta kertomisen merkitys lapselle. Päivän aikana pohditaan työntekijän mahdollisuuksia tukea vanhempia, silloin kun parisuhde päättyy odotus- tai vauva-aikana.  

Erofoorumi 2020 kutsuu koolle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisiakuntapäättäjiä sekä eroauttamisen kehittäjiä yhdessä pysähtymään lapsen hyvän eron äärelle.

Erofoorumissa on esillä  ensikertaa Mulla on välii näyttely lasten ja nuorten kokemuksista vanhempien eroon liittyen sekä työtavoista, joilla eroaihetta voi käsitellä lasten kanssa.  -> Näyttely esitetään videona nuoren puheenvuoron yhteydessä heti lounaan jälkeen.

Eropalvelut tutuksi -messuosastolla voi perehtyä eri organisaatioiden eropalveluihin sekä eroauttamistyön kehittämiseen. -> Ilmoittautuneille lähetetään lyhyt info messuosastolle ilmoittautuneista tahoista ja heidän yhteystietonsa. Tämä korvaa aiotun messuosaston.

Erofoorumi  webinaarin osallistumismaksu: 60€/ henkilö. Osallistumislinkki on henkilökohtainen ja se lähetetään ilmoittautuneelle edellisenä päivänä.

Seuraa päivän ohjelmaa ja osallistu keskusteluun twitterissä tunnuksella #erofoorumi

Majoitus: Huoneen jo varanneet voivat ottaa yhteyttä sokos.hotels@sok.fi sekä puh. +358201234600

Yhteydenotot Erofoorumiin liittyen

Ero lapsiperheessä asiantuntija Päivi Hietanen

paivi.hietanen@etkl.fi sekä 050-4385290

Ohjelma 

Erofoorumin puheenjohtajana toimii Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli

8.30 -9.00 Tervetuloa linjoille

9- 9.15  Tervetuloa Lapsen hyvä ero -webinaariin

Erofoorumin avaus ja päivän käytännöt

Ensi- ja turvakotien liiton eropalveluiden ja eroauttamisen esittely

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli

9.15 -9.40 Mitä mieltä eronneet vanhemmat ovat uudistuneesta Lapsenhuoltolaista

Ensi- ja turvakotien liitto on kartoittanut eronneiden vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä uudistuneesta Lapsenhuoltolaista. Osuudessa käydään läpi kyselyn tulokset ja keskeiset johtopäätökset. Osuudessa on aikaa myös yhteiselle keskustelulle ja kommentoinnille webinaarin chatalustalla.

Ensi- ja turvakotien liitto , Ero lapsiperheessä -asiantuntija Päivi Hietanen

9.40-10 Ero ja lapsen oikeudet  

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen yksi yleisperiaate on lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä. Näille näkemyksille tulee myös antaa painoarvoa – toki lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Viime joulukuussa lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli muutoksia, joilla pyritään vahvistamaan lapsen oikeuksia erotilanteissa. Lapsen toiveet ja mielipiteet tulee huomioida aiempaa huolellisemmin kaikessa lapsen huollossa ja hänen läheissuhteitaan tulee vaalia. Erotilanteissa lapsen asema tulee sopimusten avulla turvata. Puheenvuorossa lapsiasiavaltuutettu nostaa esiin lapsen oikeudet erotilanteessa ja kutsuu ammattilaisia pohtimaan, miten vanhempien keskinäistä yhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi voidaan tukea niin erotilanteissa kuin eron jälkeen.  

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen    

10-10.45 Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhteet ja vauvan turvallisuus erotilanteissa  

Puheenvuorossa pohditaan varhaisen vuorovaikutuksen sekä kiintymyssuhteiden näkökulmasta vauvan vanhempien eroa. Miten kiintymyssuhteet mahdollistuvat vanhempien erillään asumisesta huolimatta ja mikä merkitys suhteiden luomisella ja ylläpitämisellä on vauvan kasvulle ja kehitykselle. Miten vauvalle taataan hyvät ja turvalliset olosuhteet erosta huolimatta. 

Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian professori ja pikkulapsipsykiatrian maailmanjärjestön WAIMHin toiminnanjohtaja professori Kaija Puura 

 10.45-11 tauko   

11-11.30 Työntekijä vanhempien ja vauvan tukena  

Työntekijälle on tärkeä rooli kohdatessaan eroavia tai jo eroon päätyneitä vanhempia. Vauvan kasvulle ja kehitykselle ovat merkityksellisiä jo varhaiset vuodet. Puheenvuorossa pohditaan työntekijä keinoja ja mahdollisuuksia toimia tukena ja yhteistyövanhemmuuden mahdollisuuksien puolesta puhujana. Entä, mitä eronkokenut vanhempi olisi toivonut työntekijöiltä ja miten hän selvisi vauvavuodesta ja erokriisin yhtäaikaisuudesta? 

Vaativan vauvatyön asiantuntija Tanja Henttonen sekä  eron vauva-aikana läpikäynyt vanhempi  

11.30-11.45 Vauvaerityinen tapaamispaikkatoiminta  

Helsingin Ensikoti yhdistyksessä toteutetaan tapaamispaikkatoimintaa, jonka kohderyhmänä ovat vauvaperheet. Millaista on vauvaerityinen tapaamispaikkatoiminta ja miten vanhemmuutta toiminnassa tuetaan?  Miten vauva tulee näkyväksi tapaamispaikkatyössä? Mitkä ovat toiminnan haasteet sekä mahdollisuudet vauvaperheiden vanhempien tukemisessa? Millaisia onnistumisia toiminta on tuottanut? 

Vastaava ohjaaja Kirsi Roos ja lapsityöntekijä Jonna Heinonen, Helsingin Ensikoti ry, Vauvaperheiden terapeuttiset avo- ja tapaamispalvelut   

11.45-12 Vauvaerityinen sopimusneuvottelu lastenvalvojan työssä  

Vantaan perheoikeudellisten asioiden yksikössä huomiota on kiinnitetty sopimusneuvotteluihin, joissa asiakkaina ovat vauvan vanhemmat. Pilottivaiheessa testattiin vauvan vanhemmille suunnattua kirjettä sekä Yhteistyövanhemmuuden kolmion käyttöä. Puheenvuorossa keskustellaan myös erilaisista tilanteista, joissa vauvaperheiden vanhemmat eroavat sekä pohditaan vauvaerityisen sopimusneuvottelun toteuttamista lastenvalvojan työssä, mitä tämä tarkoittaa ja mitkä ovat neuvottelutilanteiden haasteet. 

Lastenvalvojat Katri Hyytiä ja Mari Pilviö, Perheoikeudellisten asioiden yksikkö, Vantaan kaupunki   

12-12.45 Lounas    

12.50 – 13.20 Nuorten kokemuksia vanhempien erosta 

Mitä nuoret ajattelevat vanhempien erosta? Nuoret erovaikuttajat vastailevat vanhempien eroon liittyviin kysymyksiin.

Kasvatus- ja perheneuvonta ry sekä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto / VeNyvä-hanke

13.20 – 13.40 Hyvinvoinnin muutoksilla kohti vaikuttavuutta  

Voiko vaikuttavuutta mitata? Mitä mittarit voivat kertoa avunsaajan elämässä tapahtuvista hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja tilanteen muutoksista? Millaisia hyötyjä vaikuttavuuden osoittamisesta on palvelun järjestäjälle tai asiakkaalle itselleen? Tapausesimerkkinä ovat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten käyttöönottaman Vaikuttavuus esiin –mittariston alustavat tulokset. 

Vaikuttavuus esiin -hankkeen projektipäällikkö Nina Forsström ja projektiasiantuntija Janne Pulkkinen 

13.40-14.10 Turvattomuudesta kohti turvallisuutta  

Ero tuottaa kaikille perheenjäsenille turvattomuutta. Väkivalta perheessä voi olla eron syy tai seuraus. Mikä auttaa lasta selviytymään? Miten vanhempi voi rakentaa väkivaltakokemuksen sekä erokokemuksen jälkeen identiteettiäVäkivaltatyön avopalvelut auttavat kohti vanhempien ja lasten eheän identiteetin rakentumista ja turvallista vuorovaikutusta. 

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen –hankeen projektipäällikkö Niina Remsu   

14.10 -14.30 Kaksi kotia mobiilisovellus auttaa yhteistyön alkuun ja turvaa lapsen suhteita  

Kaksi kotia mobiilisovellus tarjoaa eronneille vanhemmille sekä lapsille helpon yhteydenpidon mahdollisuuden sekä keinon hoitaa yhteisvastuullisesti lapsen arkeen liittyviä asioita.                                                                                                      

Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Tanja Koskinen 

14.30-15 Kahvitauko  

15 – 15.45 Lapsen turvallisuuden vahvistaminen edellyttää lapsen kokemuksen kuuntelemista  

Mikä merkitys lapselle on sillä, että hän saa erosta ja sen mukanaan tuomista muutoksista tiedon omilta vanhemmiltaan. Onko vanhempien kertomien erotarinoiden yhteneväisyydellä väliä? Miten erosta kertominen ja keskustelu lapsen kanssa tukee lapsen turvallisuuden tunnetta. Mitä jos vanhempia ei kykene tai pysty asiaa käsittelemään lapsen kanssa, mikä avuksi ja miten työntekijä voi auttaa vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa. 

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri sekä pari- ja perhepsykoterapeutti Janna Rantala. Vastaanottotyön ohella hän luennoi ja kirjoittaa vanhemmuudesta, lapsen kehityksestä ja lastenpsykiatrisista aiheista sekä vanhemmille että ammattilaisille.   

15.45-15.55 Kohti turvallisia erosuhteita – päivän yhteenveto ja päätöspuheenvuoro  

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä

15.55-16 Erofoorumin päätös ja palautteen keruu   

Oivallukset jakoon!

Päivän puheenjohtaja

Eropalvelut tutuksi! messuosasto 

Messuosasto korvataan lyhyeellä infokirjeellä, jossa esitellään messuosastolle ilmoittautuneet tahot. Infokirje lähetetään Erofoorumiin ilmoittautuneille osallistujille sähköpostitse.

Messuosastolle ilmoittautuneille tahoille lähetetään asiasta sähköpostia 31.8. mennessä.

MULLA ON VÄLIInäyttely lasten ja nuorten kokemuksista vanhempien eroon liittyen 

Mitä mieltä lapset ja nuoret ovat vanhempien erosta? Mitä tunteita siihen liittyy ja mikä lasta auttaa selviytymään? Tervetuloa näkemään ja tuntemaan kokemuksellinen näyttely. Samalla saat ideoita vinkkejä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn ja miten vanhempien eroa voi lasten kanssa käsitellä. 

Näyttely pyritään korvaamaan lyhyeellä nuorten töitä esittelevällä videolla.

KUUNTELE NUORTA! –osuus toteutuu päivän ohjelmassa kello 12.50-13.20, jolloin webinaarissa on mukana kokemusasiantuntijanuoria sekä työntekijöitä pitämässä puheenvuoron nuorten erokokemuksiin liittyen.

 Yhteistyössä : Barnavårdsföreningen, Ensi- ja turvakotien liitto, Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Kaapatut Lapset ry, Lahden ensi- ja turvakoti , Oulun ensi- ja turvakoti, Viola ry -väkivallasta vapaaksi,  Yhden Vanhemman Perheiden liitto / VeNyvä-hanke 

Ilmoittautuminen 

Osallistumisen voi perua  22.9.2020 mennessä. Osallistujan nimen voi halutessaan vaihtaa.

Varmista, että sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein. Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetään webinaarin -osallistumislinkki.