Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous on vakavasti huolissaan vauvojen ja lasten edun sekä hyvinvoinnin toteutumisesta koronaepidemian aikana. Odotus- ja vauvavaiheessa kuntoutukseen pääseminen on romahtanut ja tilanne uhkaa vaikeutua edelleen. Lapsiperheiden voimavarat joutuivat erittäin tiukoille kevään aikana ja apua ei saatu riittävästi. Tilanteeseen on saatava muutos.

Odotus- ja vauva-ajan kuntoutus kannattavaa

Raskaana olevien, päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen pääsy on romahtanut viimeisen kahden vuoden aikana. Aikaisempina vuosina Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -kuntoutuksessa olleista äideistä noin puolet aloitti kuntoutuksen jo raskausaikana. Nyt ennen vauvan syntymää aloittaneiden määrä on laskenut alle kolmannekseen. Vastaava kehitys ja kuntoutusjaksojen lyheneminen näkyvät myös vanhemmuuteen tukea tarjoavissa ensikodeissa, joissa ympärivuorokautista apua saadaan mielenterveydellisistä ja erilaisista sosiaalisista syistä.

Apua tarvitsevien tilanne tulee vaikeutumaan entisestään koronaepidemian aikana, sillä eri tahojen tietojen mukaan päihteiden käyttö ja myös mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Erityisesti alkoholi, mutta myös muut päihteet ovat vakava riski sikiövauvan terveydelle ja kehitykselle. Raskausaikana päihde- ja mielenterveysongelmien puheeksi ottaminen neuvolassa ja kuntoutukseen ohjaaminen on nyt entistä tärkeämpää.

Liitto on huolissaan siitä, että kunnissa ei riittävästi tunnisteta, miten korvaamattoman tärkeitä ensimmäiset tuhat elinpäivää vankan tutkimustiedon mukaan ovat lapsen koko tulevalle elämälle. Syntymättömän lapsen turvaamisen tulee olla aikuissosiaalityön ja lastensuojelun yhteinen tehtävä eikä maksusitoumuksen myöntämistä kuntoutukseen saa pallotella näiden välillä.

-Mahdollistamalla raskausaikana ympärivuorokautiseen kuntoutukseen pääsy voidaan ehkäistä vauvan elämänmittaiset sosiaaliset ja terveysongelmat. Kuntoutuksen hinta on pieni summa verrattuna siihen, mitä kuntouttamatta jättäminen tai liian myöhään aloitetun kuntoutuksen inhimilliset ja taloudelliset kustannukset ovat, sanoo puheenjohtaja Tuula Haatainen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Lasten ja lapsiperheiden avuntarpeisiin vastattava nyt

Ensi- ja turvakotien liiton lapsiperheille tekemän nettikyselyn mukaan puolet vastaajista (vastaajia 623) arvioi perheensä selvinneen vielä koronakriisin keskellä. Erilaisista pärjäämisen ongelmista kertoi 43 prosenttia. Vajaa puolet kyselyn vastaajista arvioi oman selviytymisensä tulevaisuudessa nykyistä heikommaksi. Se koskee myös perheitä, joilla vaikeuksia pärjäämisessä ei vielä ole ollut. Poikkeusolot ja eristys ovat aiheuttaneet perheissä stressiä ja pelkoa, väsymystä, lisääntyneitä ongelmia lasten kanssa, riitoja ja väkivaltaa parisuhteissa sekä taloudellista hätää.

Poikkeusaika on kuormittanut erityisen paljon yksinhuoltajaperheitä ja perheitä, joissa on jo aikaisemmin ollut erilaisia ongelmia. Etätyön, lastenhoidon ja etäkoulun hoitaminen on ollut perheissä voimia kuluttava yhdistelmä. Erittäin huolestuttava on osan vastaajien arvio, että omat voimavarat olivat jo kevään ja kesän aikana lopussa, vaikka loppua poikkeustilanteelle ei ole vielä näkyvissä. Monet merkit viittaavat myös siihen, että paljon avun tarvetta on jäänyt piiloon ja apua ei ole saatu. Se sisältää ongelmien vaikeutumisen riskin.

-Vaikka kunnilla on taloudellisesti tiukkaa, on huolehdittava siitä, että myönnetyllä kuntien valtionosuuksien korotuksella turvataan kotipalvelut ja muu kotiin vietävä apu nopeasti perheille. Päiväkodeissa ja kouluissa turvalliset aikuiset ovat lapsille tässä tilanteessa korvaamattoman tärkeitä ja lasten oma tuki. Nyt ei ole näistä säästämisen aika, sanoo pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta.

Perheet ja kunnat eivät selviä ilman järjestöjä

Järjestöjen suuri merkitys palvelujen ja tuen tarjoajana poikkeustilanteessa nousee selkeästi esille liiton kyselyssä. Omaisten ja sukulaisten jälkeen eniten lapsiperheet kertovat saaneensa apua järjestöiltä. Perheet antoivat paljon kiitosta järjestöille matalan kynnyksen avusta.

Ensi- ja turvakotien liitossa lisättiin merkittävästi chattien aukioloaikoja kevään ja kesän aikana. Niiden kautta apua saaneiden määrä toukokuussa ylitti koko vuonna 2019 apua saaneiden määrän. Uusia etäauttamisen muotoja otettiin nopeasti käyttöön. Väkivaltatilanteisiin tarjolla olevissa avopalveluissa apua saaneiden määrä kasvoi kevään aikana 40-48 prosenttia verrattuna vastaavaan viikkoon viime vuonna. Eroauttamisen avopalveluissa apua saaneiden määrä oli korkeimmillaan jopa 60 prosenttia enemmän vastaavaan viime vuoden viikkoon verrattuna.

-Lapsiperheiden palaute, uudet tuen muodot ja apua saaneiden määrän kasvu kertovat siitä, että Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhteisöineen ja muut järjestöt ovat nopeasti ja joustavasti pystyneet vastaamaan muuttuneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja lapsiperheiden tarpeisiin, arvioi liiton puheenjohtaja Tuula Haatainen.

Koronaepidemia ei ole vielä ohi ja lapsiperheillä on paljon erilaisia, myös piiloon jääneitä, avun tarpeita. Julkisten palvelujen hyvä toimivuus on Ensi- ja turvakotien liiton liittokokouksen mukaan ensiarvoisen tärkeää. Kunnat eivät kuitenkaan pärjää yksin nykyisten haasteiden kanssa.

-On viisautta yhdistää kuntien ja järjestöjen osaaminen, luontaiset vahvuudet ja voimavarat lasten ja perheiden tueksi. Jotta apua tarvitsevat perheet löytävät järjestöjen avun piiriin, järjestöjen itse ja kunnissa on tehostettava järjestöjen tarjoamasta avusta tiedottamista, Särkelä muistuttaa.

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous korostaa, että nyt ei ole aika säästää järjestöjen ja kuntien hyvästä yhteistyöstä, järjestöjen kunta-avustuksista eikä ostopalveluista. Järjestöt ovat paikallisesti tärkeitä. Ne järjestävät lapsille ja perheille matalalla kynnyksellä arjen tukea ja ehkäisevät ongelmien kärjistymistä. Pitkittyvästä kriisisistä ei selvitä ilman järjestöjä.

Lisätietoja:
pääsihteeri Riitta Särkelä
puh. 050 63 663
riitta.sarkela@etkl.fi

Lue myös

Kysely: Osalla lapsiperheistä vaikeuksia selvitä koronan keskellä ja jatkossa, verkkouutinen 19.5.2020