Asunnottomien määrä on Suomessa kääntynyt laskuun, mutta naisten osuus asunnottomista kasvanut. Asunnottomistamme on tällä hetkellä naisia noin 23 prosenttia (1 523) ja heistä aiempaa useammat ovat nuoria ja moniongelmaisia. Osalla asunnottomista naisista on myös lapsia.

Asunnottomista naisista puhuttaessa kyse ei suinkaan aina ole stereotypisistä ”bag ladyista”, vaan asunnottomuus voi koskettaa eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisia myös hyvin yllättäen. Asunnottomuuden taustalta löytyy moninaisia syitä, mm. ero, äkillinen kuolemantapaus perheessä, päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat. Naiset majailevat usein sukulaisten tai tuttavien nurkissa; yksi suomalaisen asunnottomuuden erityispiirteistä onkin piiloasunnottomuus. Erityisesti naiset piilottelevat arjen hallinnan ongelmiaan mahdollisimman pitkään pelätessään lasten menettämistä. Turvallinen koti on lapsen perusoikeus ja lastensuojelun on puututtava tilanteeseen, mikäli vanhempi ei kykene turvaamaan asianmukaista kasvuympäristöä.  Pulmien salailu tuo haasteita myös ilmiötä koskevan luotettavan tiedon keräämiseen.

Naisten ja miesten kokemukset asunnottomuudesta eroavat toisistaan. Naiset kokevat miehiä enemmän asunnottomuuden olevan sidoksissa tunteeseen kodittomuudesta ja oman paikan puuttumisesta. Asunnottomuuteen liittyvä häpeä ja syyllisyys värittävät kokemusta arjen hallinnan, kodista huolehtimisen sekä mahdollisen äitiyden epäonnistumisesta. Naiset ovat erityisen alttiita hyväksikäytön eri muodoille ja kokevat olonsa turvattomaksi sekä kaduilla että naisten ja miesten yhteisissä asumisyksiköissä. Naisten asunnottomuuden erityispiirteiden tunnistaminen ja huomioiminen asunnottomuustyössä on erittäin tärkeää toimivien ratkaisujen löytämiseksi, koska esimerkiksi väkivaltaisista parisuhteista irtautuminen on vaikeaa, jos omaa asuntoa ei löydy nopeasti.

NEA-hankkeessa löydetään ratkaisuja naisten asunnottomuuteen

 Ensi- ja turvakotien liitto on mukana vuoden 2018 alussa alkaneessa Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa (NEA). Hankkeen päätavoitteena on poistaa naisten asunnottomuus asumispolkuja turvaamalla. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja asunnottomuuden uusiutumista, löytää piiloasunnottomia ja tukea asunnottomien naisten asunnon saantia. Hankkeessa kehitetään myös työkäytäntöjen vaikutusten arviointia.

Hankkeessa etsitään toimivia asumisratkaisuja ja uusia asumisen polkuja sekä kehitetään ammattilaisten työtapoja erityisesti naisille sopiviksi. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa naisten asunnottomuudesta työskentelemällä yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Naisten asunnottomuuteen liittyvät erityispiirteet tuodaan esiin päättäjille ja elämän murroskohdissa naisia kohtaaville ammattilaisille.

Naiserityiseen työhön kuuluu myös vaikeissa pari- ja perhesuhteissa elävien naisten asumisen turvaaminen. Hankkeessa kohdataan naisia yksilötyössä, ryhmissä, kohtaamispaikoissa sekä asumisyhteisöissä, tavoitteena saada naisten ääni kuuluviin ja heidän asumiseensa liittyvät tarpeet näkyviin.

Kolmivuotista (2018-2020) yhteishanketta koordinoi Y-Säätiö ja muut mukana olevat osahanketoimijat ovat: A-klinikkasäätiöEJY ryEnsi- ja turvakotien liitto, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöHelsingin ensikoti rySininauhasäätiöTurun ensi- ja turvakoti ryVailla vakinaista asuntoa ry

Yhteistyössä ovat mukana myös Espoon, Helsingin, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupungit, Monika-Naiset liitto ryKriminaalihuollon tukisäätiö,

Petra Gergov-Koskelo on aloittanut Ensi- ja turvakotien liitossa NEA-hankkeen projektiasiantuntijana 1.5.2018.

Lisätietoa NEA-hankkeesta: Projektipäällikkö Leena Lehtonen (leena.lehtonen@ysaatio.fi), hankekoordinaattori Pilvi Cole (pilvi.cole@ysaatio.fi).