Hallitustunnustelut ovat hyvässä vauhdissa. Päärooliin on noussut valtiontalouden tasapainottaminen tulevan hallituskauden aikana. On helppo ymmärtää ja hyväksyä se, että julkinen talous pitää saada nykyistä parempaan tasapainoon.

Talouden tasapainottamista ei tule kuitenkaan tehdä lyhytnäköisesti niin, että sen nopealla tavoittelemiselle saadaan aikaan ihmisten pahoinvoinnin ja köyhyyden lisääntymistä. Jos näin toimitaan, tavoitellut säästöt muuttuvatkin vähän ajan kuluttua mittaviksi ja kasvaneiksi inhimillisiksi, sosiaalisiksi ja taloudellisiksi kustannuksiksi. On viisasta tavoitella myös pitemmällä aikavälillä kestäviksi osoittautuvia ratkaisuja.


On viisasta tavoitella myös pitemmällä aikavälillä kestäviksi osoittautuvia ratkaisuja.


Syntyvyys on huolestuttavan alhainen. Vauva- ja lapsiperheiden hyvinvointi on siksi kriittinen asia. Ensi- ja turvakotien liitto on nostanut tulevan hallituskauden kärkiasiaksi vauva- ja lapsiperheköyhyyden ehkäisemisen ja vähentämisen.

Sosiaaliturvauudistusta tulee jatkaa parlamentaarisesti ja edistää välimietinnössä ehdotettuja uudistuksia mm. yhden perusturvaetuuden mallia konkreettisesti. Sosiaaliturvaetuuksiin tulee tehdä indeksikorotukset ja turvata lapsikorotukset. 

Lapsilisää tulee kehittää edelleen kaikille lapsiperheille kuuluvana universaalina etuutena, tehdä siihen indeksitarkistukset ja laatia monivuotinen ohjelma lapsilisien tason korottamiseksi. Koska vauvavaiheen köyhyys on kaikkein vaurioittavinta, ensimmäisessä vaiheessa tulee korottaa alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisiä vauvojen ja pikkulasten perheiden köyhyyden vähentämiseksi. Lisäksi tulee etuoikeuttaa lapsilisä toimeentulotuessa, jotta sitä ei oteta etuutta laskettaessa tulona huomioon.


Vauva- ja lapsiperheiden oikeus varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukeen tulee varmistaa.


Vauva- ja lapsiperheiden oikeus varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukeen tulee varmistaa. Hallitusohjelmassa se merkitsee ehkäisevän toiminnan kehittämistä, matalan kynnyksen auttamisen muotoja, lapsibudjetointia ja päätösten lapsivaikutusten arviointia ja arvioinnin tulosten huomioonottamista päätöksissä.  Perheiden ja lasten hyvinvoinnin, riskien varhaisen tunnistamisen ja oikeisiin palveluihin ohjaamisen kannalta nyt rapautumisriskissä olevien neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen hyvä toimivuus ja riittävät resurssit on välttämätöntä turvata.

Päättyvällä hallituskaudella tehdyn parlamentaarisen kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa tulee jatkaa eri hallinnonalojen ja eri tahojen yhteistyönä sekä varata sihteeristölle ja työlle riittävät resurssit.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää välttämättömänä aikuisten päihdesairauksien ja ennenaikaisten kuolemien ehkäisemisen ja etenkin vauvojen ja lasten terveyden, terveen kehityksen sekä turvallisuuden kannalta sitä, että Alkon yksinoikeusjärjestelmä säilyy tulevalla hallituskaudella. Alkoholin saatavuutta ei pidä lisätä sallimalla viinien myyntiä päivittäistavarakaupoista. Saatavuuden lisääminen kasvattaa kulutusta ja lisää päihdehaittoja sekä alkoholikäytön psyykkisesti ja fyysisesti elämänmittaisesti vaurioittamien lasten määrää. Jo nykyisin alle 3-vuotiaiden lasten huostaanottojen pääasiallisena syynä on toisen tai molempien vanhempien päihde- tai mielenterveysongelma. Päihdeongelmista kärsivien odottavien vauva- ja lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten oikeus palveluihin tulee turvata ja palvelujen saatavuutta parantaa.

Ihmisten kannalta on erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus, uudistuminen sekä riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit turvataan. Hyvinvointialueiden uudistamistyölle tulee antaa rauha ja riittävät resurssit. Kustannuksia saadaan alentumaan, kun kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja moniammatillista tiimityötä, jotta ihmiset tulevat autetuiksi viiveettä. Hyvinvointialueiden rahoituksen kriteereitä täsmennettäessä tulee painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ottaa huomioon sosiaalipalvelujen tarve terveyteen liittyvien kriteereiden rinnalla.


Alkoholin saatavuuden lisääminen kasvattaa kulutusta ja lisää päihdehaittoja sekä alkoholikäytön psyykkisesti ja fyysisesti elämänmittaisesti vaurioittamien lasten määrää.


Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus on välttämätön ehto uudistuksen onnistumiselle ja vaatii hallitukselta koulutuspaikkojen lisäämistä, muun koulutuksen saaneiden sote-alalle kouluttautumisen joustavoittamista sekä määrätietoisia toimia työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi.

Joka toinen nainen kohtaa lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Se on merkittävä ihmisoikeusongelma, sillä jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa. On välttämätöntä ehkäistä ja vähentää perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä kaikenikäisten kaltoinkohtelua. Väkivalta ei lopu ilman, että kehitetään väkivallattomuutta tukevia ohjelmia väkivallan tekijöille. Väkivaltaa kokeneiden ja sitä todistamaan joutuneiden lasten oikeus saada apua tulee turvata uudistamalla työkäytäntöjä ja lainsäädäntöä. Lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä järjestöillä on erittäin merkittävä rooli. Tulevalla hallituskaudella tulee turvata järjestöjen mahdollisuudet tehdä lähisuhdeväkivallan vastaista työtä julkisen kumppanina eikä määritellä sitä lainsäädännössä vain julkisen tehtäväksi.

Suomessa järjestöillä on poikkeuksellisen suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden, yhteisöön kiinnittymisen kannalta ja yhteiskunnan kiinteyden rakentajina. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoama monipuolinen tuki on oleellinen osa hyvinvoinnin infrastruktuuria. Järjestöjen autonomian turvaava valtionavustusten taso ja ennakoitavuus tulee turvata parlamentaarisen yhteisen linjauksen mukaisesti, jotta järjestöt voivat toimia pitkäjänteisesti ja perustehtävänsä mukaisesti. Eri järjestöryhmien yhdenvertaisesta kohtelusta valtionavustuksen saajina tulee huolehtia ja keventää sote-järjestöjen avustusten hallinnollista taakkaa. Järjestöillä tulee olla nykyiseen tapaan osallisuusrakenne valtionavustusten hallinnoinnin kokonaisuudessa.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen kaikkien ulottuvuuksien, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Tulevalla hallituskaudella tulee jatkaa kunnianhimoisesti laaja-alaisen kestävän kehityksen strategian toimeenpanoa eri hallinnonalojen ja eri tahojen yhteistyönä. Siitä meillä ei ole varaa tinkiä. Meillä on vain yksi maapallo ja sen kantokyvyn rajat ovat tulleet vastaan.

Lue myös

Eduskuntavaalitavoitteet 2023

Vastaukset hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymysiin

Turun sanomat: Kansanterveyttä turvaavaa ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää alkoholipolitiikkaa tulee jatkaa, lukijoilta -palsta

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.