Isyys koskettaa miehen tunteita. Lapsen saamisen myötä miehet kokevat saavansa paljon iloa ja sisältöä elämäänsä ja tyytyväisyys elämään on lisääntynyt. Miehelle on merkitystä myös sillä, miten hän antaa arvoa omalle isyydelleen. Miesten mukaan isäksi tuleminen on vaikuttanut myönteisesti heidän vastuullisuuden tuntoonsa, koska huolenpidon ja ”huoltenkin” kohteeksi ja aiheeksi on tullut lapsi.

Isät kokevat antoisina lapsen kanssa yhdessä vietetyt kahdenkeskiset hetket tavallisessa arjessa ja siinä syntyvät läheisyyden ja hellyyden osoitukset puolin ja toisin. Miehet iloitsevat, kun he näkevät lapsen kehittyvän ja oppivan uusia taitoja. Miehet kuvaavat, että isyys kasvattaa heitä ihmisenä ja auttaa irrottautumaan työajatuksista. Miehet kokevat, että heille on tärkeää kuulla vanhemmuuteen liittyvää myönteistä palautetta puolisolta tai heitä tukevalta taholta.

Vanhempiensa kanssa lapset pääsevät harjoittelemaan sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, läheisyyttä ja etäisyyttä erilaisissa tilanteissa kahden erilaisen aikuisen kanssa. Miehellä on useita merkityksiä lapsen kehityksen tukemisessa. Esimerkiksi isältä saatu arvostus ja ihailu kasvattavat lapsen hyvää itsetuntoa. Pojille mies on tärkeä esimerkki oman identiteetin muodostamisessa. Lapselle on tärkeää saada säilyttää kiintymyssuhde molempiin vanhempiinsa läpi elämän, vaikka vanhempien parisuhde päättyisikin eroon.

Kun lupaus yhteisestä parisuhteesta päättyy

Eron syynä on usein vuorovaikutukseen liittyvät pulmat ja monet arjen pyöritykseen, lapsen- ja kodinhoitoon sekä työn ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvät erimielisyydet. Kun kahdenkeskeistä aikaa puolison kanssa on vähemmän, vähenee usein myös tyytyväisyys parisuhteeseen. Erimielisyyksien ja riitojen myötä on miehenkin tunne-elämä ja itsetunto koetuksella. Henkilökohtainen isyyden kokemus ei saa vastavuoroisuutta yhteisen vanhemmuuden kokemuksessa. Tunne yhteisestä ymmärryksestä jää puuttumaan. Eroaminen on usein vaikea kokemus. Miehellä eroon liittyy huolta ja pelkoa siitä, miten arki sujuu ja jatkuu. Mies voi pelätä, menettääkö hän erossa lapset kokonaan. Eroon liittyy surua, luopumista ja yksinäisyyden tunnetta. Ja miehen mieltä voi askarruttaa myös, miten erilaisten juhlapyhien viettäminen jatkossa mahdollistuu.

Eropalveluihimme hakeutuu yhä enenevässä määrin miehiä. Tämä on myönteinen suunta ja kertoo siitä, etteivät miehet jää enää passiiviseen asemaan erotilanteessa. Miehet haluavat säilyä läsnä olevana vanhempana lastensa elämässä. Miesten näkökulmasta katsottuna osallisuus ja aktiivinen vanhempana oleminen näkyvät jo vahvasti aina lapsen varhaishoivasta alkaen. He ovat aktiivisesti mukana lasten kasvatuksessa tasavertaisena vanhempana. Miehisen identiteetin murros maskuliinisesta miehestä on murtunut ja miehet ovat löytäneet omannäköistä identiteettiä ja tapaa olla miehenä. He ovat löytäneet omia vahvuuksiaan toteuttaa mieheyttään ja isyyttään myös hoivan ja herkkyyden avulla.    

Eroauttamisen tuella pääsee eteenpäin

Tänä vuonna eropalveluihin hakeutuneista asiakkaista 40 % on ollut miehiä. Tämä on 100 yhteydenottoa enemmän kuin edellisvuonna 2022. Eroista 85 % on tapahtunut ydinperhesuhteesta ja 7 % liitoista on päättynyt eroon yhteisellä sopimuksella. Väkivaltaa on ollut 2 % erotilanteissa. Ero on voinut olla myös konfliktoitunut, mutta siihen ei ole sisältynyt väkivaltaa.

Miesten ajatuksia eroauttamisen palveluista

Apua eroon -chatiin miehet tulevat samoista syistä kuin naiset. He hakevat tietoa, vahvistavat omaa asemaansa erotilanteessa ja käyvät lapsiinsa liittyviä keskusteluja. Isät ovat kokeneet saavansa chatissa apua ja tukea omaan tilanteeseensa.

Tässä joitakin miesten antamia palautteita chat-avusta:

”Keskusteluun tulin lasten asioihin liittyen. Miehen näkökulmaa helpottaakseni. Ja tarkistaakseni omasta sekä lasten puolesta, saako toinen vanhempi toimia omavaltaisesti.”

” Thank you so much, very helpful.”

”Ihanaa, että on olemassa tällainen palvelu. Teette arvokasta työtä. Kiitos!”

Miehet, jotka osallistuivat Vanhemman neuvo -ryhmään, kokivat saavansa vertaistuesta lisää luottamusta omiin vanhemmuuden taitoihinsa ja oppivat ajattelemaan ex-puolisoansa lapsen toisena vanhempana. Ryhmään osallistuvien isien erosta oli kulunut alle vuosi tai 1–2 vuotta.

Tässä joitakin miesten antamia palautteita Vanhemman neuvo -ryhmästä:

”Olen ruvennut ajattelemaan ex-puolisoani lapsen toisena vanhempana. Ja ajattelutavan muutos on helpottanut minua yhteistyössä toisen vanhemman kanssa.”

”Kiinnitän aikaisempaa enemmän huomiota lasten läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon.”

”Ryhmässä mukana oleminen auttoi ymmärtämään omaa kohtaa eroprosessissa ja lisäsi ymmärrystä, että itsensä hyväksymisen kautta voin olla hyvä vanhempi.”

*********

Kirjoittanut: Niina Neuvonen, joka työskentelee asiantuntijana Ero lapsiperheessä tiimissä

Kuva: Tiuku Pennola

#apua eroon.fi #mies #isä #vanhemmuus

Lue lisäksi:

#Metoo, #Mentoo, Mutu ja MTF

Kirjoittaja: Niina Neuvonen

Niina Neuvonen työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa Ero lapsiperheessä -tiimissä.