Jokainen haluaa tulla kohdelluksi ja kohdatuksi kunnioittavasti ja arvostavasti ilman vähättelyä ja loukkaavia sanoja. Erityisen tärkeää se on silloin kun ihmisellä on ongelmia, kuten päihdeongelma. Sillä miten ammattiauttajat suhtautuvat ja kohtaavat esimerkiksi päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä, on suuri merkitys ongelman esille nostamisen ja hoitoon hakeutumisen kanssa. Vielä haastavammaksi avun hakeminen saattaa olla silloin, kun vanhempi kuuluu johonkin valtakulttuurista poikkeavaan kulttuuri-, kieli- tai uskolliseen vähemmistöön.

Kulttuurisensitiivisyys käsitteenä tarkoittaa herkkyyttä, kykyä ja halua ymmärtää eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Kulttuurisensitiivisyyden määritellään tarkoittavan kulttuurisesti ymmärtäväistä ja vastaanottavaista asennoitumistapaa, käyttäytymismallia sekä jatkuvaa ja tarkkaa analysointia sekä havainnoimista. Kulttuurisensitiivisyys sisältää valmiuden kohdata arvostavasti toinen ihminen ja samalla tiedostaen yksilön kulttuurin, etnisen taustan, sosiaalisen statuksen, erilaisten kielten vaikutukset tai esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen. Ammattilaisen on tärkeää olla tietoinen myös omista ennakkoluuloista ja niiden vaikutuksesta kohtaamisessa.


Kulttuurisensitiivisyys sisältää valmiuden kohdata arvostavasti toinen ihminen ja samalla tiedostaen yksilön kulttuurin, etnisen taustan, sosiaalisen statuksen, erilaisten kielten vaikutukset tai esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen.-


Rovaniemellä järjestettiin huhtikuussa seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, miten ottaa päihteet puheeksi kulttuurisensitiivisesti. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Ensi- ja turvakotienliitto, Kehitysvammaliitto ja A-klinikkasäätiön lasinen lapsuus. Tämän seminaarin rahoitti Alko. Päivän aiheina olivat mm. kulttuurien moninaisuus arjessa, saamelaisuuden huomioiminen neuvolatyössä ja kokemusasiantuntijan puheenvuoro siitä, miten FASD:n on vaikuttanut elämään. Lisäksi saimme kuulla, miten motivoivan haastattelun keinoin voimme kohdata erilaisista taustoista tulevia ihmisiä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Maahanmuutto sosiologian dosentti Nafisa Yeasmin mainitsi puheenvuorossaan kulttuuritulkit, jotka toimivat apuna ja oppaina maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä. Usein kulttuuritulkki on henkilö, joka on muuttanut Suomeen jostain muusta maasta. Hän tuntee oman maansa kulttuuria. Hän tuntee myös suomalaista kulttuuria ja työelämää Kulttuuritulkkien laajempi hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa voisi madaltaa kynnystä hakea apua.


…vielä sitäkin tärkeämpää on aito kiinnostus, halu ymmärtää toisen ihmisen kokemusmaailmaa ja kunnioittava suhtautuminen.


Kulttuurisen kompetenssin ja kulttuurisen tietouden lisääminen on tärkeää, mutta vielä sitäkin tärkeämpää on aito kiinnostus, halu ymmärtää toisen ihmisen kokemusmaailmaa ja kunnioittava suhtautuminen. Tämä korostui seminaarin puheenvuoroissa useasti. Päihteiden käytön tai muiden usein haastaviksi asioiksi koettujen asioiden puheeksi otossa sekä kulttuurisensitiivisessä otteessa on samanlaisia periaatteita. Kuten motivoivan haastattelun kouluttaja Miia Kunnari omassa puheenvuorossaan totesi, ”dialogissa on hienointa, että voi hetkellisesti ymmärtää toisen ihmisen maailmaa”.

Viisi vinkkiä kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen

  1. Ole aidosti kiinnostunut.
  2. Kuuntele, kunnioita ja kannusta!
  3. Panosta luottamuksen rakentamiseen.
  4. Varaa kohtaamiseen riittävästi aikaa.
  5. Erilaisuuden kunnioittaminen ja oman kulttuuritaustan tiedostaminen.

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.