Pääministeri Rinteen hallitusohjelma on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja oikeudenmukaisuuden lisäämisen näkökulmasta ilahduttava ja toivoa herättävä. Siinä on hienosti otettu huomioon lasten ja perheiden tarpeita. Hallitusohjelma ei kuitenkaan vielä riitä, oleellista on se, että sen linjaukset valmistellaan hyvin ja ne toimeenpannaan riittävästi resurssoiden.


…tavoitteena on oltava lapsivaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen kaikkeen päätöksentekoon.


Erityisen kiitoksen ansaitsee lapsioikeusperustaisen lapsistrategian valmistelun ja toteuttamisen ottaminen hallitusohjelmaan. Oleellista linjauksessa on se, että se valmistellaan lapsioikeusperusteisesti ja laaja-alaisessa yhteistyössä ulottumaan yli hallituskausien ja toimijarajat ylittäen. Edellinen pohjatyö ontui vielä juuri näiltä osin, vaikka sisältääkin hyödynnettäviä aineksia.  Strategiassa on määriteltävä pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi ja turvaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on oltava lapsivaikutusten arvioinnin vakiinnuttaminen kaikkeen päätöksentekoon. Järjestöt asiantuntijoina on myös aidosti otettava valmisteluun mukaan. Näin edeten ja pitkäjänteisellä otteella YK:n lapsen oikeuksien komitealla ei enää jatkossa ole huomautettavaa Suomelle lapsi- ja perhepolitiikan pirstalaisuudesta ja lyhytjänteisyydestä, mistä se on toistuvasti Suomea huomauttanut.

Odotan lapsiperheiden näkökulmasta ilolla myös hallitusohjelmassa olevan  kunnianhimoiseksi ja perheiden hyvinvointia tukevaksi määritellyn  perhevapaauudistuksen toteuttamista. Oleellista siinä on, ettei nykyisiä oikeuksia uudistamistyössä heikennetä, vaan isäkuukaudet tulevat lisäksi. Kirjaus vaatii vielä konkretisointia. Tässäkin lapsi- ja perhejärjestöillä on asiantuntemusta, jota valmistelussa kannattaa käyttää heti alusta.


…lapsiperheköyhyyttä vähentävät toimenpiteet kaipaavat konkretiaa…


Lapsiperheköyhyyden vähentämisen kannalta perusturvan sekä yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden toimeentulon parantaminen ovat merkittäviä toimia. Lapsilisän korotuksesta eivät aiemmin ole hyötyneet toimeentulotukea saaneet. Nyt tämä ongelma aiotaan korjata, mikä on yhdenvertaisuuden näkökulmasta erittäin tärkeää. Elatustuen korotuksella ja opintorahan huoltajakorotuksen nostolla on myös merkitystä köyhille lapsiperheille. Nämä ovat jo hyviä avauksia. Ne eivät vielä kuitenkaan riitä, vaan määrätietoiset lapsiperheköyhyyttä vähentävät toimenpiteet kaipaavat konkretiaa sosiaaliturvan uudistamiseksi käynnistettävässä komiteatyöskentelyssä. Sen tärkeäksi lähtökohdaksi on todettu, että sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisen välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon velvoitteesta. Jatkovalmistelussa on pidettävä kirkkaana mielessä, että lapsiperheköyhyys on vain kasvanut ja se koskettaa jo 150 000 lasta. Koko ajan huolestuttavasti alenevan syntyvyyden maassa tilanne on häpeä ja on hyvin myönteistä, että hallitusohjelmassa asia on otettu vakavasti.

Ensi- ja turvakotien liiton näkökulmasta hallitusohjelma sisältää erittäin hyviä kirjauksia perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn vahvistamiseen eim. lisätään turvakotipalvelujen saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa. Nyt turvakotien perhepaikkoja on 202 ja arvioitu tarvittava määrä on 500 perhepaikkaa. Hallitusohjelma linjaa myös, että laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma, perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja ehkäistään myös miehiin kohdistuvaa väkivaltaa sen kaikissa muodoissa. Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisestikin naisten oikeuksien toteutumisessa mennään takapakkia. Minua ilahduttaa myös se, että hallitusohjelmassa todetaan, että Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toimeenpannaan täysimääräisesti kaikessa Euroopan unionin toiminnassa. Tätä tavoitetta Suomi voi viedä eteenpäin heinäkuussa alkavalla EU:n puheenjohtajuuskaudellaan. Ensi- ja turvakotien liitto järjestää teemaan liittyen marraskuussa puheenjohtajuuskauteen liittyvän oheistapahtuman Stop the backlash-stop domestic violence, jolla tuemme edellä todettua tavoitetta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen lapsi- ja perhelähtöiseksi ja hallinnonrajat ylittäväksi kokonaisuudeksi oli lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen tavoite. Hallitusohjelma nostaa hyvin esiin perustason palvelujen vahvistamisen, sote-integraation sekä järjestämisvastuisten maakuntien ja kuntien välisen yhteistyön välttämättömyyden. On pettymys, että kaikkein vaativinta palvelua tarvitsevien lasten tueksi tarvittavat osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) eivät kuitenkaan  näy ainakaan suoraan ohjelmassa. Niiden käynnistäminen kokeiluna on mahdollista jo nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön pohjalta esimerkiksi osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, johon on varattu resursseja. Lapsiperheiden palvelujen muutosohjelmaan liittyvässä jatkotyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota myös lastensuojeluun ja sen resurssien vahvistamiseen. Hallitusohjelmassa on hyvin nostettu tavoitteeksi se, että säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että mitoitus on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Tämä sopii hyvin osaksi muutosohjelman toteuttamista.

Hallitusohjelma sisältää hyviä varhaiskasvatusta koskevia tavoitteita. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on mielestäni yksi merkittävimmistä. On tärkeää, että aiemmin tehdyistä leikkauksista luovutaan. Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja esiopetuksen kehittämisen sisältävä tasa-arvoa vahvistava toimenpideohjelma ovat tärkeitä.


…kiinnitettävä  erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin nuoriin, joilla on ollut haasteita jo perusopetuksessa.


Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi oppivelvollisuus ikärajan nostaminen 18 vuoteen ja se, että oppivelvollisuuden sisään rakennetaan erilaisia opinto- ja tukimuotoja, on myönteistä. Samaa tärkeää tavoitetta palvelee myös maksuttomaan toisen asteen koulutukseen vaiheittain siirtyminen.  Jatkovalmistelussa on huomioita kiinnitettävä  erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin nuoriin, joilla on ollut haasteita jo perusopetuksessa. Heidän tulee saada riittävä tuki siirtymässä toisen asteen opintoihin ja myös niiden aikana.

Ensi- ja turvakotien liiton yksi iso tavoite oli saada turvattua hallitusohjelman kautta päihdeongelmaisten vauvaa odottavien ja vauvavaihetta elävien ympärivuorokautinen kuntoutus. Hallitusohjelma linjaa, että päihdeäitien ja päihdeperheiden riittävät palvelut ja kuntoutus turvataan. Odotus- ja vauvavaihe on kaikkein kriittisin sikiövaurioiden ja vauvan terveen kehityksen turvaamisen kannalta. Käytettävissä olevat erilliset resurssit tulee suunnata juuri siihen ja varmistaa OT-keskusten kehittämistyössä näiden ympärivuorokautisten kuntoutuspalvelujen keskittäminen ja tuottamisessa yhteistyön jatkuminen mahdollistuu kanssamme lähes ainoana toimijana alueella.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.