LähiTapiola tukee Ensi- ja turvakotien liiton työtä vähävaraisten ja jaksamisen kanssa kamppailevien vauvaperheiden auttamiseksi. 40 000 euron lahjoituksella toteutetaan perheiden virkistysviikonloppuja, joilla parannetaan vanhempien jaksamista ja lisätään lasten turvallisuutta. Tavoitteena on, että jokainen vauva ja lapsi voisivat olla turvassa kotonaan.

Liitto toteuttaa yhteistyössä jäsenyhdistyksiensä kanssa kahdeksan virkistysleiriä tukea tarvitseville uusmaalaisille vauvojen ja pikkulasten perheille kurssikeskus Sopukassa Sipoossa.
Kun perheillä on huoli jaksamisestaan ja taloudellisesta tilanteestaan, tarvitaan virkistysmahdollisuuksia ja hengähdystaukoja rankkaan tilanteeseen, siitä selviämiseen ja toipumiseen. Mielekkään tekemisen lisäksi ne tarjoavat lapsille iloa pelon ja epävarmuuden jälkeen sekä aikuisille turvallisuutta ja tukea. Lisäksi ne antavat perheen aikuisille mahdollisuuden koota koronan aikana koville joutuneita omia voimavarojaan sekä mahdollisuuksia ilon hetkiin lasten kanssa.
– Poikkeusajan vaikutus on koskenut erityisen paljon yksinhuoltajaperheitä ja perheitä, joissa on jo aikaisemmin ollut erilaisia selviytymiseen liittyviä ongelmia, tuen tarpeita ja taloudellisia ongelmia. Erilaiset leirit ja virkistäytymisen mahdollisuudet tulevat nyt tärkeämmiksi kuin koskaan eikä niiden toteuttaminen ilman lahjoitusta olisi mahdollista, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Osalla perheistä voimat loppu jo epidemian alkuvaiheessa

Ensi- ja turvakotien liitto teki koronaepidemian alkuvaiheessa lapsiperheille kyselyn, jonka mukaan noin puolet vastaajista arvioi perheensä selvinneen koronakriisin keskellä vielä hyvin. Vastaajista lähes puolet kertoi korona-ajan aiheuttamasta psyykkisestä kuormituksesta. Poikkeusolot ja eristys ovat aiheuttaneet perheissä stressiä, väsymystä ja pelkoja, lisääntyneitä ongelmia ja riitoja parisuhteissa sekä taloudellista hätää. Vajaa puolet kyselymme vastaajista arvioi oman selviytymisensä tulevaisuudessa nykyistä heikommaksi. Se koski myös perheitä, joilla vaikeuksia pärjäämisessä ei ole ollut aiemmin. Erittäin huolestuttava oli, että osa vastaajista kertoi voimien olevan jo tuolloin aivan lopussa, vaikka poikkeustilanne oli vasta aluillaan.
– Kyselymme tulokset nostivat selkeästi esille lapsiperheiden kasvaneen taloudellisen ahdingon ja voimien riittämättömyyden. Se on näkynyt koko vuoden kasvaneena avun tarpeena. Lisäksi muiden tahojen tekemien selvitysten mukaan vauvaperheiden, lasten ja nuorten erilaiset ongelmat ja avun saannin vaikeudet ovat edelleen vaikeutuneet, Särkelä arvioi.

Ensi- ja turvakotien liitosta ennätysmäärä apua

Perheessä olleet aiemmat fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät ongelmat näyttävät koronan jatkuessa entisestään syventyneen ja kasautuneen. Järjestöjen korvaamattoman suuri merkitys palvelujen ja tuen tarjoajana myös tässä poikkeustilanteessa on noussut selkeästi esille.
Ensi- ja turvakotien liitosta on haettu apua enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Apua hakevien määrä kasvoi korona-aikana 7000 henkilöllä. Liitto jäsenyhdistyksineen auttaa lähes 24 000 henkilöä vuodessa.