Kurittaminen on lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja se on aina lapselle vahingollista. On edelleen liian yleistä, että kurittamista käytetään kasvatuskeinona, vaikka se on ollut Suomessa laissa kiellettyä yli 30 vuotta. On tärkeää, että asiasta puhutaan edelleen ja asia uskalletaan ottaa esiin vanhempien kanssa. Tietoa tulee olla tarjolla myös maahanmuuttajataustaisille. Ensi- ja turvakotien liiton uusi oivallusvideo kertoo kuritusväkivallasta ja sen haitallisuudesta lapselle.  

Kuritusväkivallalla tarkoitetaan lapseen kohdistuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa, jolla halutaan rangaista lasta tai säädellä hänen käyttäytymistään. Se voi olla esimerkiksi lapsen kovakouraista kohtelua, tukistamista, läimäyttelyä, retuuttamista, mutta myös henkistä väkivaltaa, kuten huutamista, alistamista, pelottelua tai syyllistämistä, huomiotta tai yksin jättämistä, jopa hylkäämistä.

Niin fyysinen kuin henkinenkin kuritusväkivalta on lapselle monin tavoin haitallista. Lapsi voi muuttua itse aggressiiviseksi tai väkivaltaiseksi, hän voi masentua, syyllistyä ja olla tyytymätön itseensä. Kurituksen seurauksena lapsesta voi tulla pelokas ja vetäytyvä ja keskittyminen koulussa voi olla vaikeaa. Kurittaminen myös opettaa lapselle, että väkivalta on hyväksyttävä tapa ratkaista erimielisyyksiä ja konflikteja. Kurittaminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle.

Fyysinen kurittaminen on ollut Suomessa lailla kiellettyä vuodesta 1984, mutta tutkimusten mukaan (esim. Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021 | Lastensuojelun Keskusliitto (lskl.fi) sitä käytetään edelleen kasvatuskeinona. Vanhemmat käyttävät kurittamista yleensä silloin, kun heidän kärsivällisyytensä on loppu ja he kokevat, ettei heillä ole enää muita keinoja käytettävissä. Myös vanhemman väsymys, stressi ja huolet voivat lisätä riskiä lapsen kurittamiselle. Kuritusväkivalta on yleisin lapsiin kohdistuva väkivallan muoto. Se kohdistuu kaiken ikäisiin lapsiin ja tekijänä on usein juuri se henkilö, jonka tulisi suojella lasta ja johon lapsi luottaa.

Vanhemmuus voi olla vaikeaa isojen elämänmuutosten keskellä

Elämän isot muutokset haastavat vanhemmuutta. Esimerkiksi maahanmuutto tuo aina mukanaan stressiä. Turvapaikanhakijana tai pakolaisena Suomeen tullut on voinut kokea hyvin järkyttäviä tapahtumia kotimaassaan tai pakomatkalla. Uusi kieli ja kulttuuri haastavat ja kasvatuksen tavat eroavat omasta kotimaasta. Lainsäädäntö voi olla monella tapaa erilainen kuin kotimaassa. Uudessa maassa ei välttämättä ole ystäviä ja sukulaisia, keiden puoleen kääntyä avun- ja neuvon tarpeessa. Perheillä ei myöskään ole usein tietoa lapsiperheiden palveluista tai niitä on vaikea löytää. Perheen sisäisistä asioista ei ehkä olla totuttu puhumaan perheen ulkopuolisille.  Jaksamista ja hyvinvointia voi kuluttaa myös mm. työttömyys ja rahahuolet, rasismi- ja syrjintäkokemukset sekä epävarmuus tulevaisuudesta Suomessa.

Maahanmuuttoon liittyvät haasteet vaikuttavat jaksamisen ja hyvinvoinnin lisäksi vanhempana toimimiseen, siihen, kuinka pystyy toimimaan huolehtivana ja lapsen tarpeet huomioivana vanhempana. Kuinka jaksaa ottaa vastaan lapsen kiukun ja vaatimukset, onko voimia kärsivällisesti ohjeistaa lasta ja löytääkö toimivia keinoja rajata häntä. On tutkittu, että vanhemman traumat vaikuttavat lapsen hädän ja itkun sietämiseen. On hyvä muistaa, että ihmisen selviytymis- ja sopeutumiskyvyt ovat yksilöllisiä, eikä arjen haasteet tai vaikeat kokemukset estä hyvää vanhemmuutta. Perheet voivat kuitenkin tarvita tavallista enemmän tukea vanhemmuuteen.  

Maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa myönteisestä kasvatuksesta ja kurittamisen haitallisuudesta

Maahanmuuttajataustaisen asiakkaiden kanssa työskentelevät mainitsevat usein työnsä suurimmiksi haasteiksi asiakkaiden erilaiset kulttuuriset tavat ja tottumukset. Joskus esimerkiksi tavat olla lasten kanssa tai kasvattaa, poikkeavat paljonkin suomalaisista tavoista. Asiakkaan kotimaassa esimerkiksi kurittamista on saatettu pitää merkkinä hyvästä vanhemmuudesta mutta Suomessa tapa onkin väärin ja lapselle vahingollista.

Kaikkien vanhempien kanssa tulisi keskustella avoimesti kurittamisesta ja tukea kasvatuksessa. Vanhemmat tarvitsevat konkreettisia vinkkejä kannustavasta ja turvallisesta kasvatuksesta sekä myönteisistä keinoista rajata lasta. Perheitä kohtaavat ammattilaiset esimerkiksi päiväkodeissa, neuvoloissa, kouluissa ja lastensuojelussa ovat avainasemassa perheiden tukemisessa.

On tärkeää, että jokainen vanhempi saa tietoa siitä, mikä on lapselle haitallista. Näin vanhempi osaa tehdä tietoisia valintoja eikä välttämättä toteuta sitä kasvattamisen mallia, jonka on omaksunut omasta lapsuudenkodistaan. Kun vanhempien kanssa käydään keskustelua vanhemmuudesta jo odotus- tai vauva-aikana eli silloin, kun ollaan tulossa vanhemmaksi, voidaan kiinnittää huomiota riskitekijöihin. Vanhempien tulee saada tietoa myös vaihtoehtoisista keinoista, kuten kannustavasta kasvatuksesta. Kannustava kasvatus on ennakointia, rajoista keskustelua ja niiden perustelemista, rohkaisevaa katsetta ja puhetta.

Oivallusvideo keskustelun tueksi

Ensi- ja turvakotien liittoon on tullut runsaasti toiveita kurittamiseen liittyvästä materiaalista eri kielillä. Erityisesti on toivottu materiaalia, jossa asiat tulisi esille selkeästi ja ymmärrettävästi sellaisessa muodossa, että ne toimisivat lisätyökaluna, kun kurittaminen otetaan puheeksi maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa.

Uudella oivallusvideolla kerrotaan tiiviisti kurittamisesta, miksi sitä tapahtuu ja mitä väkivalta aiheuttaa lapselle. Videolla tuodaan esiin myönteisiä keinoja kasvatukseen ja käytöksen rajaamiseen.  Videon suunnittelussa saimme hyviä vinkkejä muilta toimijoita sekä kokemusasiantuntijoilta. Video on puhuttu suomeksi ja tekstitetty selkosuomella, englanniksi ja arabiaksi ja siinä käsitellään teemoja, jotka voivat nousta esille erityisesti maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa työskennellessä.

Video toimii yhtä hyvin kaikille, jotka kaipaavat selkeää tietoa kurituksesta. Videota voi käyttää keskustelun tukena, ryhmässä keskustelun herättäjänä tai asiakkaalle näytettäväksi, jos kurittamisesta puhuminen on hankalaa vaikkapa kielen vuoksi.

Turvalliseen lapsuuteen ei kuulu kurittaminen –oivallusvideo on toimiva työväline keskusteltaessa kannustavasta kasvatuksesta tai halutessa löytää myönteisiä tapoja rajata lasta.

Jos sinulla on tiedossa muita toimivia materiaaleja liittyen kuritukseen, voit lähettää niitä osoitteeseen: tiuku.pennola@etkl.fi

Video: Videotiiviste Oy | www.videotiiviste.fi

Katso video

Video löytyy tekstitettynä myös englanniksi ja arabiaksi.

Tietoa ja materiaalia kurittamisesta sekä hyvästä vanhemmuudesta

Nettiturvakoti: tietoa ja tukea lähisuhdeväkivallasta. Chatistä ammattilaisen neuvoja ja tukea myös kasvatustilanteisiin www.nettiturvakoti.fi

Henkinen väkivalta – uskalla nähdä: henkinen väkivalta – ensijaturvakotienliitto.fi

Opas vanhemmille kannustavasta kasvauksesta: Kohti turvallista lapsuutta. Kannusta minut vahvaksi (myös: englanti, venäjä, viro, somali)

Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa, tunnista, puutu, auta: Kasvata kannustaen -virtuaalikirja

Kannustavan kasvatuksen -nelikenttä: katso kortti ja lue enemmän Kasvata kannustaen -virtuaalikirja

Malttimaisteri -testi, testi vanhemmille: www.nettiturvakoti.fi

Muiden toimijoiden materiaalia

PERHE YHTENÄISEKSI-työskentelymenetelmä opas työntekijälle (ouka.fi)

Barnahus mallissa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa

Kuule ja näe minut. Mieli ry:n monikielinen esite siitä, miten lapsi toivoisi vanhempansa kohtaavan hänet (suomi, venäjä, somali, arabia ja kurdisorani, englanti): https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/kuule-ja-nae-minut-esite/

Vanhemmuus – MIELI ry

Apua nuorten ja perheiden elämään (suomi ja arabia): https://haya.fi/

Kannustavasta kasvatuksesta ja kurittamisen kieltämisestä (suomi, englanti, ruotsi, ranska, venäjä, ukraina, viro, somali, arabia, farsi ja kurdi):  https://www.lastensuojelu.info/vanhemmuus-ja-parisuhde/kannustava-kasvatus/

Lastensuojelun keskusliiton artikkeli aiheesta: Kuritus on lapseen kohdistuvaa väkivaltaa: https://www.lskl.fi/artikkelit/kuritusvakivalta-kielletty-jo-vuodesta-1984/

Väestöliiton tahtoikään liittyvät videot (suomi, englanti, ranska, arabia, somali): https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/tahtoika-tunteiden-hallinnan-harjoittelua/

Väestöliiton videot monesta eri teemasta ja usealla kielellä: Väestöliitto – YouTube