Koronakriisi on syventänyt palvelu- ja hoivakriisiä. Se on myös tehnyt näkyväksi hoivan ja huolenpidon elintärkeän merkityksen ihmisille ja taloudelle. Laadukkaat julkiset sosiaali-, terveys-, sivistys- ja pelastuspalvelut ovat kirjaimellisesti elintärkeitä. Esimerkiksi päiväkodin, sosiaalityön ja järjestöjen nopean arjen auttamisen ja huolenpidon merkitys on tullut vahvasti esiin. Normaalisti hoiva ja huolenpito ovat kuin näkymätön yhteiskuntaa kannatteleva voima. Niiden merkitys nähdään vasta, kun niitä ei ole saatavilla.

Pitkittyneen korona -pandemian aikana avuntarvetta on jäänyt paljon piiloon ja ihmiset ovat jääneet ilman apua. Erityisen vaarallista ja kallista on, kun odottavien ja vauvaperheiden hätää ei tunnisteta tai tarpeellisiin palveluihin ei näennäisistä säästösyistä ohjata. Palvelu- ja hoivavelkaan on nyt pystyttävä tarttumaan toden teolla.


Nyt säästetään lyhytnäköisesti väärässä paikassa. Liian monen sikiön ja vauvan turvallisuus ja kehitys vaarantuu. Se tuottaa paljon kärsimystä ja on todella kallista.


Vauvaperheiden kannalta tärkein palvelu, neuvolat viettävät tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa.  Paljon onnea hyville yhteistyökumppaneille ympäri Suomen! Huolemme Ensi- ja turvakotien liitossa on, että korona-aikana neuvoloiden toiminta on vaarantunut, kun terveydenhoitajia on jouduttu sijoittamaan muihin tehtäviin.  Neuvoloiden toiminta on pystyttävä hyvin pikaisesti normalisoimaan. Muuten vaarannetaan odottavien ja vauvaperheiden riittävä ja oikea-aikainen avunsaanti.

Ensi- ja turvakotien liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä neuvoloiden ja sosiaalityön nykyiset resurssiongelmat näkyvät selvästi odottavien ja vauvaperheiden tilanteessa. Ympärivuorokautista vauvalähtöistä kuntoutusta tarjoaviin ensikoteihin ja vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneisiin Pidä kiinni® -ensikoteihin pääsy on vaikeutunut merkittävästi. Ongelma on selvästi kahtalainen: riskiraskauksia ja avun tarvetta ei riittävästi tunnisteta ja lyhytnäköisesti säästämään pyrkimällä maksusitoumuksia myönnetään hyvin nihkeästi. On kestämätöntä, että samalla, kun mielenterveysongelmat ja huumeiden käyttö ovat lisääntyneet, näiden ongelmien kanssa painiskelevien odottavien ja vauvaperheiden on entistä vaikeampi päästä ympärivuorokautiseen kuntoutukseen. Nyt säästetään lyhytnäköisesti väärässä paikassa. Liian monen sikiön ja vauvan turvallisuus ja kehitys vaarantuu. Se tuottaa paljon kärsimystä ja on todella kallista.


Nykytiedon mukaan Suomessa päihderaskauksia on 3400-6000 vuodessa.


Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt nykyisille erva-alueille valtionavustusta päihteitä käyttävien odottavien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuksien hahmottamiseen ja kehittämiseen. Se on tärkeää. Nykytiedon mukaan Suomessa päihderaskauksia on 3400-6000 vuodessa. On tarpeen huolella arvioida, millaisia ratkaisuja tarvitaan jokaisella hyvinvointialueella ja millainen tämän kohderyhmän palvelu on perusteltua rakentaa viidelle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle, jonka sääntelyä ollaan parhaillaan rakentamassa.

Ilmiselvää on, että raskausaikaisen päihteiden käytön riittävän hyvä tunnistaminen neuvoloissa on lähtökohta. Kokonaistilanteen moniammatillinen arviointi on seuraava askel ja sen pohjalta yhdessä perheen kanssa kuntoutumispolun rakentaminen. Joissakin tilanteissa riittää, että tarjotaan varhaista tukea odotusaikana. Esimerkiksi Vantaalla on kehitetty uudenlaista lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yhteistyötä tähän. HAL-poliklinikkojen ja terveyspalvelujen rooli on tärkeä. Nyt ylikunnallisesti ja jatkossa hyvinvointialueilla matalan kynnyksen järjestölähtöistä tukea tarjoavat Pidä kiinni®-avopalvelut ja niiden etsivä työ on tärkeä kumppani tuossa vaiheessa hyvinvointialueilla.

Ympärivuorokautinen vauvalähtöinen päihdekuntoutus tarvitsee valtakunnallista lähestymistapaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluekohtaista ratkaisua kohderyhmän pienuuden ja ongelmien moniammatillista vaativaa osaamista edellyttävän luonteen takia. Koska vauvalähtöistä ympärivuorokautista päihdekuntoutusta tarjoavia ja tähän tutkitusti erikoistuneita tahoja on vain muutama, näiden palvelujen tuottamisen turvaaminen on ratkaistava sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden, YTA- alueiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja tukikeskusten, OT-keskusten sääntelyn ja rahoitukseen liittyvien ratkaisujen yhteydessä. Hyvinvointialueille konsultaatio- ja muun osaamisen tuen rakentaminen on mahdollista varmistaa samassa yhteydessä.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.