Vaativan vauvatyön auditointikierros päättyi keväällä 2022. Auditoinnin tavoitteena oli saada sekä yhdistyskohtaisesti että valtakunnallisesti kokonaiskuva siitä, miten laatukriteerit toteutuvat käytännön työssä sekä tuoda esille vauvatyön hyvät käytännöt ja mahdolliset kehittämiskohteet.

Auditoinnin tulokset antavat suuntaa tulevalle yhteiselle kehittämiselle ja tuovat myös esiin kohtia, joiden edistämiseksi on tehtävä valtakunnallista vaikuttamistyötä. Laadun auditointi on yksi mielekkäimmistä työtehtävistä.

Auditointikierros toi esiin Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöjen vaativan vauvatyön vahvan laadun, osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan sekä työtä palvelevat vahvat rakenteet. Vaativan vauvatyön laatukriteerit täyttyvät pääsääntöisesti hyvin ja paikoin erinomaisesti. Työssä näkyy vuosikymmenten pitkäjänteinen työskentely vauvaperheiden hyväksi ja sitä kautta kasvanut erityisosaaminen ja ymmärrys odotus- ja vauvavaiheen merkityksestä lapsen elämään aina aikuisuuteen saakka.

Vauvan etu ja hyvinvointi ohjaa vahvasti henkilökunnan ajattelua työmuodosta riippumatta, samalla kyky ymmärtää vanhempien tuen tarvetta ja taito käyttää työssä monipuolisia menetelmiä perheiden voimaantumiseksi. Perheet kohdataan inhimillisesti, kunnioittaen sekä toivoa luoden. Vauvaperheet tulevat asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mukaan arvostaen kohdatuiksi ja tuetuiksi.

Laadun takana on paljon yhteistä kehittämis- ja vaikuttamistyötä

Laadukkaan työn takana on yhteistä kouluttautumista, työkokouksia, vauvafoorumeja, yhdistyskäyntejä ja kehittämishankkeita sekä yhteiset laatukriteerit. Vaativan vauvatyön laatukriteerejä on yhteensä 33 ja niiden lähtökohtana ovat Ensi- ja turvakotien liiton työtä ohjaavat arvot: osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja rohkeus.

Laatukriteerit vahvistavat palveluiden yhdenmukaisuutta, ohjaavat työskentelyä ja tarjoavat sille viitekehyksen. Kriteereitä on asetettu työn rakenteille, asiakastyön prosesseille vauvan ja vanhempien kanssa sekä työn tuloksille. Laatukriteerien toteutumista seurataan asiakaspalautetta keräämällä, itsearvioinnilla sekä yhdistysten vauvatyötä auditoimalla.  

Perinataalimielenterveysosaamista tullaan vahvistamaan

Tänä vuonna laatukriteerit päivitetään laatujärjestelmäprosessin mukaisesti yhteistyössä jäsenyhteisöjen kanssa. Päivityksessä huomioidaan mikäli käytännön työssä tai tutkimuksissa on muodostunut uutta tietoa tai toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. 

Perinataalimielenterveyden monitoimijaista yhteistyötä ja osaamista tullaan jatkossa vahvistamaan. Tähän tarvitaan myös rahoittajan tahtotilaa, jotta jo suunnitteluvaiheessa oleva hanke toteutuu. Mielenterveyshäiriöistä kärsivät vauvaa odottavat ja vauvaperheet tarvitsevat monitoimijaista tukea vanhemmuuteen ja mielenterveyteen samanaikaisesti. Jokaisella vauvalla ja vanhemmalla on oikeus hyvään ja turvalliseen alkuun. Erityisesti tukea tarvitaan silloin, kun omat voimavarat eivät riitä.

Tähän liittyen teimme jokin aika sitten kannanoton Suomen Perinataalimielenterveys ry:n hallituksen, Suomen Psykologiliitto ry:n Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillisen työryhmän, Suomen Terveydenhoitajaliiton, kansallisen lapsistrategian, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry:n ja Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

Vaikuttavuus esiin -mittarin käyttöä vahvistetaan ja asiakastietojärjestelmän päivitys on jo aloitettu palautelomakkeiden osalta.

Uusilla hyvinvointialueilla yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä on merkittävä rooli laadukkaiden palvelujen toteutumisessa. Yhteistyökumppanit ovat jatkossakin tervetulleita kuulemaan ja auditoimaan jäsenyhteisöissämme tehtävää vauvatyötä.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöissä on tuettu vauvaperheitä jo 80 vuoden ajan. Vauvatyötä tehdään 17 jäsenyhdistyksessä eri puolella Suomea. Koska perheiden elämäntilanteet ja tuen tarpeet vaihtelevat, tarvitaan myös monenlaista tukea. 10 ensikodissa, 11 Päiväryhmässä ja 9 Baby blues -työtä tekevässä yhdistyksessä kohdattiin viime vuonna yhteensä 1 709 vanhempaa ja vauvaa. Lisäksi vapaaehtoisdoulat olivat synnytystukihenkilöinä 245 perheelle ja vauvaperheiden chatissa käytiin 899 keskustelua vauvojen vanhempien kanssa. Näiden lisäksi perheitä kohdattiin vauvaperheiden avoimissa kohtaamispaikoissa eri puolella Suomea, joissa kohtaamisia oli yhteensä 8849. Lue lisää Vaativasta vauvatyöstä

Edit 3.3.2023 Blogin tilastoja muokattu tietojen tarkennuttua viime vuoden osalta.

Kirjoittaja: Tanja Henttonen

Tanja Henttonen toimii Ensi- ja turvakotien liitossa erityisasiantuntijana Vaativan vauvatyön tiimissä.