Taloudelliset vaikeudet, väkivaltaisesta parisuhteesta irtautuminen sekä päihteiden käyttö, listasivat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijät yleisimmiksi syiksi työssä kohtaamaansa naisten ja perheiden asunnottomuuteen.

Ensi- ja turvakotien liitto toteutti valtakunnallisen, naisten ja perheiden asunnottomuuteen liittyvän kyselyn jäsenyhdistyksissään helmikuussa 2019. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, millaisiin naisten ja perheiden asunnottomuuteen tai sen uhkaan liittyviin haasteisiin yhdistysten työntekijät ovat työssään törmänneet. Kysely liittyi Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeeseen (NEA) 2018-2020 ja siihen saatiin vastauksia yhteensä 98.

Naisten ja perheiden asunnottomuus tunnistettiin parhaiten perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä tekevien joukossa, sillä heitä oli kyselyyn vastanneista melkein puolet (46,9%). Ympärivuorokautisissa yksiköissä työskentelevistä 83% kertoi kohdanneensa asunnottomuutta tai sen uhkaa työssään usein ja jopa 86% oli sitä mieltä, että naisten asiakkuudet pitkittyvät johtuen sopivien asuntojen puutteesta.

Suuri osa vastaajista (70%) tunnisti työssään naiserityisiä elementtejä. Naisten erityisten tarpeiden nähtiin usein liittyvän äitiyteen ja lapsiin ja esimerkiksi sopivan asumismuodon löytämiseen. Lisäksi naisten nähtiin olevan heikommassa fyysisessä ja taloudellisessa asemassa suhteessa miehiin. Tämä korostui perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä tekevien vastauksissa.

Asunnon saamisen selkeästi suurimpana esteenä nähtiin asiakkaan talous- ja velkaongelmat. Luottotietojen menettäminen sekä vuokrarästit olivat näistä yleisimpiä. Seuraavaksi suurimpana syynä nähtiin maahanmuuttaja- tai romanitaustaan liittyvät kieli- ja kulttuurierot sekä esimerkiksi yksityisten vuokranantajien asenteet. Mikäli naisella/perheessä on alaikäisiä lapsia, sillä on vastaajien kokemusten mukaan pääsääntöisesti positiivinen vaikutus asunnon saamiseen. Vuokranantajatahojen kanssa tehtävää yhteistyötä olisi syytä selkeyttää ja kehittää, sillä jaetulla tiedolla ja ymmärryksellä erilaisten erityisryhmien tarpeista nähtiin olevan positiivinen vaikutus vuokranantajatahojen ja virastojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Lue kyselyn raportti

Lisää Ensi- ja turvakotien liiton NEA-osahankkeesta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/hankkeet/#nea-hanke_naiserityisyys_asunnottomuustyossa

Petra Gergov-Koskelo